słownik pojęć

Nieruchomość - Zgodnie z art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).


Nieruchomości komercyjne - określenie nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej; mające charakter nie-mieszkalny.
Typowe nieruchomości komercyjne to: biurowce, hale magazynowe, place składowe, place postojowe
i manewrowe, lokale handlowe (tzw. lokale użytkowe), centra handlowe, magazyny handlowe, niektóre budynki użyteczności publicznej (gmachy lotnisk, kina, etc.). Nieruchomości komercyjne mogą być przedmiotem umowy najmu; generując przychody określone w umowie stają się produktem inwestycyjnym.

Pojęcie nieruchomości komercyjnej nie jest zdefiniowane i wykorzystywane w prawodawstwie polskim.


Home staging polega na jako przygotowaniu prywatnej nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Celem takiego przygotowania jest zachwycenie jak największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę. Techniki home stagingu opierają się na marketingu. Ich zastosowanie zmienia charakter nieruchomości z "do mieszkania" na "do sprzedania". Nieruchomość przygotowana do sprzedaży (wynajmu) staje się produktem atrakcyjnym dla nabywców. Badania na rynku amerykańskim wskazują skuteczność w skróceniu czasu sprzedaży (przeciętnie o 40%) a także w zwiększeniu realnej wartości nieruchomości (z badań Barbary Schwarz, światowej pionierki home stagingu po jego zastosowaniu oferowana cena zakupu rośnie przeciętnie o 10%). Jednym z podstawowych założeń home stagingu jest działanie niskokosztowe.
 

Home Staging jest potrzebny szczególnie w nieruchomościach, gdzie przychodzi wielu potencjalnych kupujących i żaden nie decyduje się na zakup. Oznacza to, że zachęciła ich oferta i dobra cena, jednak zniechęca sama nieruchomość.


Due diligence - badanie stanu prawnego nieruchomości, nazywane również due diligence, oznacza proces gromadzenia informacji, na podstawie których przeprowadzana jest analiza wszelkich potencjalnych ryzyk dotyczących nieruchomości. Zasadniczym celem tej analizy jest zweryfikowanie, czy przekazane przez sprzedającego informacje znajdują potwierdzenie w stanie faktycznym
i prawnym, oraz czy nabywca będzie mógł zrealizować inwestycję zgodnie ze swoimi założeniami.  

 

  
tworzenie stron www: sparro.pl